Procedimiento para tramitación de licencias

Cita previa en urbanismo

 1.º Presentación de documentación

Para presentar documentación

Solicitude de cita previa para presentación de documentos

2º Información e consultas

2.1 Información xeral

Para información xeral acerca de:

1. Consulta de estado de expedientes

2. Información previa á presentación de licenzas de obra, actividade, comunicacións previas de obra e actividade, declaracións responsables

3. Incidencias con notificacións telemáticas

4. Dúbidas de tramitación ou prazos de entrega

5. Solicitude de envío de taxas de presentación de solicitudes de obra e actividade así como cartas de pago de ICIO.

6. Información técnica de comunicacións previas de obras e actividades.

Solicitude de información xeral

2.2 Información técnica de licenzas

Para información e consultas técnicas acerca de:

1. Información previa á presentación dunha licenza de obra, será cando exista unha lagoa interpretativa na aplicación do plan ou normativa, con indicación expresa do precepto cuxa interpretación presenta dúbidas e achegando documentación gráfica, con planos e ou fotografías, de ser o caso.

2. Información relativa a requirimentos ou audiencias previas de denegación baseadas nun informe técnico de licenzas ou aperturas, previo á súa correspondente contestación incorporada por escrito no rexistro.

Solicitude de información técnica