Solicitude de cédulas, certificados ou informes

En que consiste?

Enténdese por información urbanística toda a información disposta polas administracións públicas baixo calquera forma de expresión e en todo o tipo de soporte material, referida aos instrumentos de plan e xestión urbanísticos e á situación urbanística dos terreos, así como ás actividades e medidas que poidan afectar a esta.

Enderezo:

Canles de presentación

Máis información

A documentación pode presentarse, ademais de na área de Urbanismo, en calquera outro rexistro municipal, así como en todos aqueles que establece o art. 38.4 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.