Área Ayuntamientos

1 entrada

Conoce los procedimientos específicos de cada Ayuntamiento para obtener licencias administrativas y a normativa local, así como las tasas y tipos impositivos.

Comunicación previa de obra (anteriormente obra menor)

Descrición Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza (están suxeitos a licenza os actos que requiren proxecto de edificación e outros supostos) e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. O […]