Apice Arquitectura

32 entradas
Sociedad Cooperativa de trabajo asociado formada por profesionales titulados universitarios relacionados con el sector.

Autorización para a acometida, abastecemento de auga e saneamento

Descrición O procedemento de «autorización para acometida, abastecemento de auga e saneamento» ten por obxecto a expedición dunha autorización que permita ao cidadán realizar a acometida de auga e/o rede de sumidoiros desde a súa propiedade ás tubaxes xerais e dar inicio ao servizo.Quen pode presentar unha solicitude Calquera persoa […]

Comunicación previa de cambio en la actividad

Descripción A Comunicación Previa de Cambio na Actividade deberá presentarse nos casos de cambio de titularidade, dando lugar á transferencia de responsabilidades do anterior ao novo titular e nos casos en que se produza calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento que non afecten […]

Comunicación previa de inicio o modificación de actividad

Descripción A Comunicación Previa de Inicio ou Modificación de Actividade presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe un acto xurídico que, de acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento e faculta a Administración pública para verificar a conformidade dos datos que se conteñen […]

Comunicación previa de obra

Descrición Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza (están suxeitos a licenza os actos que requiren proxecto de edificación e outros supostos) e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. O […]

Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividad

Descrición Con carácter previo ao inicio da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade, os/as interesados/as presentarán comunicación previa na cal poñerán en coñecemento da Administración Municipal os seus datos identificativos e achegarán a documentación acreditativa dos requisitos esixibles para o inicio da obra ou instalación.Con carácter […]

Licencia de primera ocupación de edificios

Descrición A licenza de primeira ocupación acredita que as novas edificacións, unifamiliares ou colectivas, cumpren os requisitos: a) o edificio ou, no seu caso, a urbanización da contorna, realizáronse conforme o proxecto técnico e a licenza concedida; b) reúne as condicións esixidas de seguridade, salubridade e ornamento público; c) o […]

Prórroga de la licencia de obras

Descrición O procedemento de «prórroga de licenza de obras» regula o outorgamento dunha prórroga para dar inicio ou ampliar o prazo de execución das obras amparadas por unha licenza concedida con anterioridade.Quen pode presentar unha solicitude Calquera persoa física ou xurídica que desexe obter unha prórroga de licenza de obras.Como […]

Restauración de la legalidad

Descrición O procedemento de «restaurar a legalidade urbanística» é usado como soporte na xestión de expedientes, para controlar a execución de obras sen permiso ou orde de execución, ou que non atendan ás condicións alí previstas. Quen pode presentar unha solicitude Calquera persoa física ou xurídica que desexe denunciar unha […]

Solicitud de comprobación previa al inicio de la actividad

Descargar impresos (off line) Iniciar trámite (on line) Descripción A Solicitude de Comprobación Previa ao Inicio da Actividade terá por obxecto a verificación de que se cumpren os requisitos para o exercicio da actividade e a apertura do establecemento ou, en caso contrario, sinalaranse os incumprimentos ou as deficiencias detectados […]

Licencia de actividad

Descripción Será precisa a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica para (art. 41 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia): a) A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, […]

Licencia de edificación

Descrición A Solicitude de Licenza de Edificación deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo: Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral de ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación. As intervencións en […]

Licencia de movimiento de tierras y muros de contención

Descrición A Solicitude de Licenza de Movementos de Terra e Muros de Contención deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo: Os muros de contención de terras. Os grandes movementos de terras e as explanacións. (Art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do […]

Licencia de segregación y parcelación

Descrición A Solicitude de Licenza de Segregación e Parcelamento deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo: Os parcelamentos, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelamento urbanístico. (Art. 142.2 da Lei […]

Solicitude de información urbanística

Descrición O procedemento de «solicitude de información urbanística» ten por obxecto regular a obtención de información acerca da situación urbanística dun inmoble ou edificio, así como sobre a posibilidade de instalación dunha actividade determinada nun local ou dependencia dun inmoble.Quen pode presentar unha solicitude Calquera persoa física ou xurídica que […]